Roboty ziemne - rodzaje, zasady bezpieczeństwa

Zmechanizowane roboty ziemneRoboty ziemne dzielone są na grupy: roboty ziemne podstawowe i wykończeniowe oraz roboty przygotowawcze i porządkowe.

  • podstawowe to: makroniwelacja, wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane, wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje, wykopy liniowe pod drogi, nasypy, zasypki i podsypki z zagęszczeniem, niwelacja i ostateczne kształtowanie terenu.
  • wykończeniowe to: wyrównanie dna wykopów szerokoprzestrzennych, wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp, zagęszczanie skarp i podłoży, mikroniwelacja, kształtowanie małej architektury, układanie ziemi roślinnej lub darni w terenie i na skarpach budowli ziemnej.
  • przygotowawcze i porządkowe to takie, których wykonanie jest niezbędne do przeprowadzenia innych prac. Zaliczamy do nich między innymi: usunięcie darniny i ziemi roślinnej, wycinanie starodrzewu, karczowanie pni i krzewów, wytyczanie budowli ziemnych, odprowadzenie wód opadowych, czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych, spulchnianie gruntu spoistego, roboty ziemne porządkowe.

Roboty ziemne zmechanizowane

Roboty ziemne zmechanizowane wykonywane są przy użyciu koparek jednonaczyniowych kołowych i gąsienicowych z osprzętem, koparko-ładowarek, spycharek, walców. Prace ziemne zmechanizowane według zasad mechanizacji kompleksowej powinny być wykonywane na podstawie projektu mechanizacji robót. Integralną częścią tego projektu są również wytyczne bezpieczeństwa pracy dostosowane do rodzaju i wielkości zadania, zastosowanych maszyn budowlanych, warunków lokalowych i czasu wykonywania prac.

Roboty ziemne - podstawowe zasady bezpieczeństwa

Aby prace ziemne mogły być wykonywane w sposób bezpieczny należy szczególnie dbać o zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Do tych podstawowych zasad możemy zaliczyć:

  • wyznaczenie strefy bezpieczeństwa o odpowiednim zasięgu,
  • usunięcie wszelkich przeszkód uniemożliwiających swobodną pracę sprzętu zmechanizowanego,
  • niedopuszczanie to tworzenia się nawisów,
  • odpowiednie składowanie odkładów gruntu oraz właściwy załadunek urobku na środek transportu,
  • przygotowanie odpowiednich tras transportowych oraz zapewnienie na nich odpowiedniego odpływu wód opadowych,
  • przestrzeganie maksymalnych dopuszczalnych kątów nachylenia wzniesień, na których pracuje sprzęt zmechanizowany,
  • nie dozwolona jest praca koparek i spycharek pod przewodami wysokiego napięcia lub kiedy znajdują się one w ich zasięgu.